OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako “Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností

IČ: 05096359,

se sídlem Praha 2 – Nové Město, Lípová 1444/20, PSČ 120 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258243,

Yerevan s.r.o.,

Web: www.simply33food.com,

email: info@simply33food.com

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako “Kupující“)

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako “Zboží“) (dále jen jako “Smlouva“), a jež je uzavírána prostřednictvím jeho internetového obchodu umístěného na stránkách www.simply33food.com (dále jen jako “SIMPLY 33“).

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnostech ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.
 2. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit.
 3. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.
 4. Programové vybavení a další součásti tvořící stránky SIMPLY 33 a internetový obchod tam umístěný (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící stránky SIMPLY 33 a internetový obchod tam umístěný. Přístup a užití stránek SIMPLY 33 a internetového obchodu tam umístěného ze strany Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.
 5. Kupující není oprávněn při používání stránek SIMPLY 33 a internetového obchodu tam umístěného používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz stránek SIMPLY 33 a internetového obchodu tam umístěného. Stránky SIMPLY 33 a internetový obchod tam umístěný je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Prodávajícího ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších Kupujících, a který je v souladu s jeho určením.

II. Objednávky, uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží

 1. Na stránkách SIMPLY 33 jsou informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování v rámci části území hlavního města Prahy. Zboží je doručováno pouze na části území hlavního města Prahy, jež Kupující nalezne na SIMPLY 33 v sekci “rozvoz”. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách SIMPLY 33. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 2. Úprava složení Zboží podle požadavků kupujícího není možná. Jestliže si kupující vyžádá takovou změnu, prodávající je povinný ho informovat, že jeho požadavku není možné vyhovět.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 4. Objednávky je možné uskutečnit pouze v provozní době uvedené na stránkách SIMPLY 33. Objednávky zadané mimo provozní dobu budou uskutečněny během provozní doby následující po momentě zadání objednávky. Kupující jednotlivé položky Zboží vkládá ve zvoleném množství do virtuálního nákupního košíku. Jednou vložené Zboží lze z košíku odstraňovat. Po volbě Zboží klikne Kupující na “OBJEDNAT”. Na následující obrazovce Kupující může upravovat obsah košíku, vyplní požadované osobní údaje a zvolí si způsob platby a způsob dodání (včetně nákladů na toto dodání). Minimální výše objednávky je 149 Kč. Kupující má možnost údaje uvedené v objednávce zkontrolovat a případně změnit. Celým procesem odeslání objednávky provede Kupujícího prostředí SIMPLY 33. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení na email Kupujcícho uvedený v objednávce. K uzavření Smlouvy nedojde pokud Prodávající bezodkladně po odeslání objednávky informuje Kupujícího, že zásoby objednaného Zboží byly vyčerpány, nebo že Prodávající není schopen toto Zboží dodat z jiných důvodů.
 5. Objednávku je také možné uskutečnit telefonicky na čísle 735 003 033. Na základě uskutečněné telefonické objednávky Kupujícího provede Prodávající její ověření a potvrzení ústně v telefonátu s Kupujícím. 
 6. Objednávku je možné ze strany kupujícího stornovat telefonicky maximálně do 10 minut od jejího uskutečnění, nebo pokud ještě neopustila provozovnu a nenachází se už na trase rozvozu.
 7. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky.
 8. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu. Na tuto skutečnost je Kupující upozorněn před uzavřením Smlouvy v popisu Zboží nebo v průběhu zadávání objednávky.
 9. Kupující si při zadávání objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů:
  a.    hotovostní platby při převzetí Zboží od rozvozce nebo na provozovně Prodávajícího ( v případě platby vysokou bankovkou v hodnotě nad 2000Kč uvede kupující toto skutečnost do poznámky)
 10. b.    bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího využitím Comgate (platba platební kartou, mobilní platba)
  c.    bezhotovostní platbou v provozovnách Prodávajícího prostřednictvím platební karty akceptované Prodávajícím
  d.    stravenkami akceptovanými Prodávajícím
  Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu se Smlouvou.
 11. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 12. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou, nebo v případě platby v okamžiku osobního odběru nebo při platbě rozvozci mu jej předá při odběru Zboží.
 13. Jeli Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. Nepřevzetí Zboží, nebo vrácení Zboží Kupujícím bez uvedení důvodu, nemá vliv na nárok Prodávajícího na úhradu kupní ceny a ceny dopravy dle Smlouvy. V případě, že si Zboží objednává Kupující, který už v minulosti bezdůvodně nepřevzal dodávané Zboží, vyhrazuje si Prodávající právo, aby byla kupní cena objednaného Zboží Kupujícím uhrazena předem bezhotovostním převodem. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.
 14. Čas rozvozu uvedený v objednávce je pouze orientační. Zboží může být Kupujícímu doručeno i po tomto čase. V případě, že Prodávající není schopen dodat Kupujícímu objednané Zboží v dohodnutém termínu ani s přijatelnou odchylkou, obeznámí Prodávající o této věci v co nejkratším čase Kupujícího a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného Zboží, nebo mu navrhne dodání alternativního Zboží. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.
 15. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů (nemocné dítě, imobilita) a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany dispečinku Prodávajícího. Výjímku tvoří adresy nacházející se v pěší zóně, v tomto případě je místo odevzdání Zboží předmětem osobní dohody Kupujícího a Prodávajícího prostřednictvím pracovníka rozvozu.
 16. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15 kalendářních dní.

III. Odstoupení od Smlouvy a reklamace

 1. Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.
 2. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 3. Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit do 30 minut od převzetí Zboží. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu. Reklamaci může Prodávající uplatnit e-mailem na reklamace@simply33food.com nebo telefonicky na číslech dispečinku, uvedených na stránkách Prodávajícího.
 4. V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace, číslo objednávky a přiložit fotodokumentaci, na které je vidno závažný nedostatek v kvalitě balení, nebo gramáži dodaného Zboží.
 5. Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je Kupující informován o postupu při řešení reklamace.

IV. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).. 
 2. Prodávající prohlašuje, že dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti může využít podrobnosti elektronického kontaktu Klienta (email) pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících vlastních obdobných výrobků nebo služeb, přičemž je však povinen Kupujícímu jasně a zřetelně umožnit jednoduchým způsobem, zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy. Klient prohlašuje, že si je vědom, že má možnost dopředu zasílání obchodních sdělení odmítnout.
 3. Způsob nakládání s osobními údaji a jejich uchovávání je popsán v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na stránce http://www.simply33food.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 2. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 3. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 6. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.
 7. Pokud vztah související s užitím stránek SIMPLY 33 nebo internetového obchodu tam umístěného nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 8. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.3.2018

V Praze dne 30.3.2018

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0
X